Pojištění vozidel a motocyklů

Nejlevnější povinné ručení


Povinné ručení

Jaké škody pojištění kryje?

 • Věcné škody, tj. skutečné škody na věci a nutné náklady na jejich odstranění
 • Škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných
 • Škody, které mají povahu ušlého zisku
 • Účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených zákonem 168/1999 Sb.

Jaké škody pojištění nekryje?
Ne všechny škody jsou však z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla hrazeny. Pojištění se nevztahuje na škody, za které je řidič odpovědný sám sobě nebo osobě „blízké“ se kterou žil v době vzniku škody ve společné domácnosti (např. manžel, dítě apod.) vyjma škod, které vzniknou osobě „blízké“ v souvislosti s poškozením zdraví.

Pozor!
V některých případech může zpětně pojišťovna požadovat uhrazenou škodu po pojištěném – viz § 10 výše uvedeného zákona. (např. v případě, že se řidič odmítne podrobit na výzvu příslušníka Policie ČR dechové zkoušce na přítomnost alkoholu nebo jiné omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo

Na čem závisí cena pojistného?

Cenu pojištění ovlivňuje například:

 • obsah (výkon) motoru,
 • výše limitu krytí,
 • místo bydliště, věk majitele vozidla apod.
 • systém BONUS/MALUS - zohledňuje bezeškodní průběh pojištění klienta na základě kterého lze poskytnout slevu na pojistném a naopak

Nabídky pojištění jednotlivých pojišťoven se mohou lišit podmínkami a poskytnutím dalších služeb nad rámec zákona:

 • zvýšený limit pojistného plnění u škody na zdraví a věcných škod,
 • poskytnutí náhrady nákladů právní ochrany nad stanovený limit,
 • asistenční služby pro případ nehody atd.

Zelená karta

 • Zelená karta je mezinárodní osvědčení o platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
 • Před vycestováním do zemí, kde zelená karta neplatí, je nutné si sjednat potřebné pojištění odpovědnosti.